home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Samen geven we historische landgoederen een toekomst

Historische landgoederen hebben voor de samenleving een bijzondere betekenis. Ze herbergen een bijzonder erfgoed dat we koesteren. Historische landgoederen bestaan uit grootschalige open ruimte - akkers, weiden, boomgaarden, moestuinen, siertuinen en parken, bossen en open natuur, dreven, mogelijk ook woon- en dienstgebouwen...  

Die veelzijdigheid maakt dat dat landgoederen vaak onderhevig zijn aan wetgevingen van verschillende beleidsdomeinen, zoals erfgoed, landbouw, natuur,... die maatschappelijke doelen leggen op deze open ruimte en zo vaak de ontwikkeling beperken. Eigenaars daarentegen hebben nood aan ontwikkelingsmogelijkheden om de zorg voor hun landgoederen mogelijk te maken en behoud op de lange termijn te verzekeren. Daarnaast genieten ook omwonenden en bezoekers van deze unieke historische plekken en hun groene omgeving.

Landgoederen zijn dus een beetje van iedereen en hun toekomst belangt iedereen aan. In die toekomst moet er zowel ruimte zijn voor maatschappelijke als private doelen. Daarom zetten we voor de visievorming sterk in op samenwerking. Tijdens het visievormingsproces werken we samen met een ruime groep belanghebbenden.

Het startschot

5 november 2020 zetten we de eerste stap in de richting van een toekomstvisie voor historische landgoederen. Samen met Futures Through Design van Hogeschool Gent organiseerde het agentschap Onroerend Erfgoed een colloquium waarop verschillende belanghebbenden hun noden en verwachtingen meegaven. De resultaten zijn terug te vinden in dit verslag

In onderstaande video vind je een samenvatting van de noden en verwachtingen en lichten we al een tipje van de sluier op waar we met het onroerenderfgoedrichtplan historische landgoederen naartoe willen.

Intentieverklaring

De resultaten van het startcolloquium vormen de basis voor een intentieverklaring:

In dit document engageren verschillende belanghebbenden zich om samen te werken aan volgende doelstelling:

“We willen historische landgoederen duurzaam ontwikkelen door vanuit een gedeeld begrip samen te werken aan beleid- en beheergerichte oplossingen voor deze multifunctionele en betekenisvolle plaatsen”

Na de ondertekenen van de intentieverklaring, organiseren de partners zich om samen van intentieverklaring naar een uitgebreide visie te komen:

  • Een stuurgroep met ruime vertegenwoordiging stuurt het project aan: zij formuleren een visie op basis van de input van belanghebbenden en nemen de belangrijkste beslissingen.
  • Een werkgroep met leden uit het agentschap Onroerend Erfgoed, KASK-HOGENT, de provincie West-Vlaanderen en Landelijk Vlaanderen voert het project uit. Zij voeren onderzoek uit, organiseren workshops met de verschillende belanghebbenden en bereiden de verschillende documenten voor die ze voorleggen aan de stuurgroep.

Een projectnota verankert deze structuur en bevat een plan van aanpak op basis van de verschillende uitdagingen en verwachtingen en een belanghebbendenanalyse.

Workshops met belanghebbenden

De belanghebbenden geven via twee workshops input op de visie:

  • In een eerste worskhop, op 27 februari 2023, nemen deelnemers stellingen in die de basis vormen voor het formuleren van een visiedocument.
  • In een tweede workshop, op 27 april 2023, beoordelen de deelnemers samen het visiedocument en stellen ze dit op punt

Een transparant proces

Door middel van een eindrapport, dat alle fasen van het proces beschrijft, maken we transparant hoe de finale visie tot stand kwam.

Deel op facebook
Deel op twitter