Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

De Vlaamse en regionale partners zetten hun schouders onder overkoepelende acties

De Vlaamse en regionale partners zetten vooral in op regiobrede acties in samenwerking met en ter ondersteuning van lokale besturen. Daarnaast voeren ze acties uit die passen binnen de sectorale werking en het beleid.

VLAAMSE OVERHEID

 • het agentschap Onroerend Erfgoed werkt samen met de andere Vlaamse entiteiten en de lokale partners aan een geïntegreerde, sectoroverschrijdende methodologie om hoogstamboomgaarden te inventariseren en waarderen en aan de opmaak van een geïntegreerd afwegingskader voor vergunningenbeleid en beheersmaatregelen.
 • Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek  zoekt in samenwerking met het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek en het Agentschap Informatie Vlaanderen hoe hoogstamboomgaarden geïdentificeerd en opgevolgd kunnen worden met behulp van innovatieve beeldherkenningstechnieken
 • Het agentschap Onroerend Erfgoed investeert in de oprichting van een hoogstamboomgaardenloket.
 • Het departement Landbouw en Visserij subsidieert en ondersteunt boslandbouwsystemen (waar ook hoogstamboomgaarden onder kunnen vallen).
 • De Vlaamse Landmaatschappij, het Agentschap Natuur en Bos en het agentschap onroerend erfgoed investeren in geïntegreerde resultaatsgerichte beheersovereenkomsten voor kleine landschapselementen, waaronder hoogstamboomgaarden, in het Gulpdal (Voeren).
 • het agentschap Onroerend Erfgoed ondersteunt de opmaak van beheerplannen in de cultuurhistorische landschappen Kuttekoven, Abdij van Kolen en Voeren.
 • Het ILVO doet onderzoek naar boslandbouwsystemen en promoot en vergemakkelijkt de uitrol hiervan.
 • Vlaanderen keurde binnen verschillende subsidieprogramma's projecten goed die ook bijdragen aan het behoud van het hoogstamboomgaardenlandschap in Haspengouw en Voeren.
 • het Agentschap Natuur en Bos heeft zelf hoogstamboomgaarden in eigendom en herstelt en beheert deze.
 • het Agentschap Natuur en Bos keurde een soortenbeschermingsprogramma voor het Vliegend Hert goed, een zeldzame kever die voorkomt in Haspengouwse hoogstamboomgaarden.
 • Communicatie en kennisdeling over het belang van hoogstamboomgaarden

PROVINCIE LIMBURG (m.i.v. PNC en PCCE)

 • Aankoopbeleid rond hoogstamboomgaarden
 • Herstel en beheer van eigen hoogstamboomgaarden
 • Beheer van veteraanfruitbomen in Voeren
 • Onderzoek naar bijzondere soorten in hoogstamboomgaarden en ondersteunen van beheerders van hoogstamboomgaarden waarin deze soorten voorkomen.
 • Proviniciale onderhoudssubsidies voor het beheer van klein erfgoed.
 • Inpasssing van hoogstamboomgaarden rond landbouwbedrijven.
 • Projectsubsidies voor 'projecten onroerend erfgoed' voor erfgoedstudies en publieksontsluiting
 • Meldpunt voor bacterievuur waarbij eigenaars volledig ondersteund worden bij zowel de bestrijding van de ziekte als het herstel van de haag.

REGIONAAL LANDSCHAP HASPENGOUW EN VOEREN

Het Regionaal Landschap slaat de brug tussen het (sectorale) Vlaamse beleid en gemeenten, eigenaars en beheerders door het uitvoeren van concrete acties op het terrein.

 • Uitbouw regionaal hoogstamboomgaardenloket in samenwerking met de Nationale Boomgaardenstichting. De functie van het loket is tweeledig. Enerzijds moet het een kennis- en adviescentrum zijn waar zowel eigenaars/beheerders als lokale besturen terecht kunnen voor alle aspecten van hoogstamboomgaardeninrichting, -beheer en -gebruik, met inbegrip van ondersteuning van eigenaars en beheerders bij de opmaak van beheerplannen, financiële regelingen, groepsaankopen en -verkopen enz. Anderzijds zal het loket proactief het herstel, onderhoud en aanleg van hoogstamboomgaarden in de regio initiëren.
 • Initiëren en uitvoeren van projecten met aandacht van hoogstamboomgaarden zoals het PDPO-project Fruitweiden.
 • Uitvoeren van herstel en (achterstallig) onderhoud van hoogstamboomgaarden in opdracht van Haspengouwse gemeenten
 • Algemene werking rond instandhouding van hoogstamboomgaarden met inbegrip van adviesverlening aan gemeenten, eigenaars en beheerders.
 • Opmaak van beheerplannen en visies voor de cultuurhistorische landschappen Kuttekoven,  Abdij van Kolen en Voeren in opdracht van Borgloon en Voeren.
 • Coördineren van de uitwerking en implementatie van resultaatsgerichte beheersovereenkomsten in Voeren.
 • Communicatie over het belang van hoogstamboomgaarden en publiekswerking.

NATIONALE BOOMGAARDENSTICHTING

 • Algemene werking rond instandhouding van hoogstamboomgaarden.
 • Communicatie over het belang van hoogstamboomgaarden en publiekswerking (o.a. Dag van de Kers).
 • Herstel en beheer van hoogstamboomgaarden in eigendom en beheer.
 • Uitbouwen hoogstamboomgaardenloket in samenwerking met het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren.
 • Nulmeting van het hoogstamboomgaardenareaal op basis van bestaande gegevens.

IOED's HASPENGOUW WEST EN OOST

 • inventariseren van hoogstamboomgaarden op het terrein
Deel op facebook
Deel op twitter