home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Onderzoeken die de visie onderbouwen

Hieronder vind je een overzicht van alle onderzoeken die we en links naar de resultaten en rapporten:

  • Hoogstamboomgaarden in kaart: Dit onderzoek geeft een overzicht van het huidige areaal hoogstamboomgaarden en de ruimtelijke spreiding hiervan, de historische en recente evolutie van het areaal hoogstamboomgaarden en de plaats die ze innemen in het sectorale beleid (onroerend erfgoed, natuur, landbouw, ruimtelijke ordening, toerisme). Het onderzoek gebeurde door analyse van luchtfoto’s, bestaande datareeksen en GIS-bestanden;
  • Hoogstamboomgaarden op waarde geschat: Dit onderzoek geeft een overzicht van de (potentiële) waarden van hoogstamboomgaarden voor de beleidsdomeinen onroerend erfgoed, natuur, landbouw, ruimtelijke ordening, toerisme op basis van literatuur- en expertenonderzoek;
  • Draagvlak bij burgers voor een hoogstamboomgaardenbeleid in Haspengouw: Dit onderzoek geeft een overzicht van de perceptie en waardering van hoogstamboomgaarden door de (lokale) bevolking, kansen en knelpunten voor het behoud van hoogstamboomgaarden, het draagvlak voor een hoogstamboomgaardenbeleid en de bereidheid bij burgers om zelf actie te ondernemen. Het onderzoek gebeurde door een online-bevraging van 1155 burgers, waaronder 884 inwoners van Haspengouw;
  • Socio-economische waardering van publieke diensten geleverd door landbouw, een casestudy over hoogstamboomgaarden in Haspengouw: Dit onderzoek geeft een overzicht van de karakteristieken van hoogstamboomgaarden die burgers het meest waarderen en de bereidheid van burgers om te betalen voor het behoud van het hoogstamboomgaardenlandschap in Haspengouw. Het onderzoek gebeurde door het voorleggen van keuze-kaarten aan 193 inwoners van Haspengouw via een online-bevraging;
  • Hoogstamboomgaarden in het Haspengouws landschap (Waarderingsonderzoek: Sint-Truiden en omgeving): Dit onderzoek geeft een overzicht van de perceptie en waardering van hoogstamboomgaarden in Haspengouw door mensen die actief betrokken zijn (eigenaars, beheerders, beleid, gebruikers, fruittelers,…). Ook de knelpunten die deze mensen ervaren en hun toekomstvisie op het omgaan met hoogstamboomgaarden komt uitgebreid aan bod. Het onderzoek gebeurde door middel van semi-gestructureerde diepte-interviews met 22 actief betrokkenen uit Sint-Truiden en omgeving;
  • Perceptie van de belanghebbenden over het behoud van hoogstamboomgaarden in Haspengouw: Dit onderzoek peilde specifiek bij eigenaars van grote hoogstamboomgaarden (veetelers) en mensen die professioneel hun brood verdienen met hoogstamboomgaarden naar de voordelen en nadelen van het houden van hoogstamboomgaarden en naar oplossingen die zij zien voor bestaande knelpunten. Het onderzoek gebeurde op basis van semi-gestructureerde diepte-interviews met 9 personen;
  • Identificatie van ecosysteemdiensten en stakeholders van hoogstamboomgaarden in Haspengouw: Dit onderzoek geeft een overzicht van de perceptie van ecosysteemdiensten door verschillende actoren en welke stakeholders hierbij betrokken zijn. Deze werden in kaart gebracht door middel van een focusgroep en interviews. Daarnaast geeft het ook een overzicht van de waardering van hoogstamboomgaarden door toeristen/recreanten en het draagvlak voor een financiële bijdrage aan het landschapsbehoud bij deze groep. Dit gebeurde aan de hand van een enquête, afgenomen bij 105 recreanten aan het doorkijkkerkje te Borgloon.

Ook deze waarderingsonderzoeken met betrekking tot landschap in Haspengouw en Voeren, uitgevoerd in het kader van andere projecten, leerden ons meer over hoe mensen uit de regio naar hoogstamboomgaarden kijken en droegen bij aan de visievorming:

  • MUSICAL: onderzoek naar regio-identiteit en -ontwikkeling: Dit grootschalig onderzoek geeft een overzicht van relatie tussen landschap en streekidentiteit. Haspengouw was één van de case-studies. In Haspengouw werden 10 actoren, betrokken bij streekontwikkeling, geïnterviewd. Daarnaast werden 237 inwoners van Haspengouw bevraagd door middel van een enquête;
  • Huidig en gewenst landschapsgebruik in de Cirkel (Kortessem, Borgloon): Dit onderzoek geeft een overzicht van hoe verschillende groepen belanghebbenden staan tegenover het landgebruik in de regio Kortessem/Borgloon, in het kader van de ruilverkaveling te Jesseren. Dit onderzoek gebeurde aan de hand van diepte-interviews met 18 actoren met verschillende achtergronden (toerisme, onderwijs, bewoners, recreatie, landbouwers, andere);
  • Sociale waardering van het Voerense landschap: Dit onderzoeksproject werd uitgevoerd in het kader van het Vlaams geïntegreerd plattelandsbeleid. Het geeft een overzicht van de uiteenlopende visies van lokale betrokkenen over het Voerense landschap. Daarnaast bracht het onderzoek ook knelpunten en kansen in relatie tot het Voerense Landschap in beeld. Dit gebeurde door middel van interviews met 12 belanghebbenden met diverse achtergronden in het gebied.

 

Deel op facebook
Deel op twitter