Skip to main content
home-page

Minister Diependaele stelt actieprogramma voor hoogstamboomgaarden voor

07-10-2022

Op 30 september 2022 keurde de Vlaamse Regering het actieprogramma voor hoogstamboomgaarden in Haspengouw en Voeren goed. Het programma bevat 46 ambitieuze acties en is de eerste stap om de ambities uit het onroerenderfgoedrichtplan te realiseren. Net als het onroerendrichtplan kwam het actieprogramma participatief tot stand: zowel Vlaamse als lokale besturen nemen hun verantwoordelijkheid en dragen allemaal hun steentje bij. Op 6 oktober 2022 zakte minister Diependaele af naar Alden-Biesen om het actieprogramma voor te stellen aan de pers en alle partners persoonlijk te bedanken en in de bloemetjes te zetten. De minister investeert zelf circa 450.000 euro in het actieprogramma voor het uitvoeren van volgende acties: oprichting van een hoogstamboomgaardenloket: een lokaal kenniscentrum en aanspreekpunt voor alles wat met hoogstamboomgaarden te maken heeft en een katalysator voor het uitvoeren van het actieprogramma uitwerken van een inventarisatiehandleiding en waarderingskader voor hoogstamboomgaarden om lokale besturen te ondersteunen bij het in kaart brengen van hun hoogstamboomgaardenareaal, het behandelen van vergunningen en het uitvoeren van beheer het afsluiten van beheersovereenkomsten voor hoogstamboomgaarden, in eerste instantie in het Gulpdal te Voeren (testcase)

Onroerenderfgoedrichtplan in Haspengouw en Voeren

24-05-2019

Samen met een heleboel partners maakten we een onroerenderfgoedrichtplan voor de hoogstamboomgaarden in Haspengouw en Voeren. Dit betekent dat alle betrokken organisaties achter deze langetermijnvisie voor de hoogstamboomgaarden in Haspengouw en Voeren staan. Nu kunnen de partners een actieprogramma voor dit erfgoed opstellen. Deze organisaties en geïnteresseerden werden betrokken bij de opmaak van het onroerenderfgoedrichtplan: Vlaamse departementen, agentschappen en onderzoeksinstellingen Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren Provincie Limburg Nationale Boomgaardenstichting Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddiensten Haspengouw West en Oost De Haspengouwse gemeenten Belangengroepen uit de landbouw-, natuur- en erfgoedsector Eigenaars, gebruikers en beheerders Burgers en toeristen Wat is een onroerenderfgoedrichtplan Een onroerenderfgoedrichtplan is een nieuw instrument om onroerend erfgoed te behouden en te ontwikkelen voor de toekomst. Zo een plan kan gemaakt worden voor een afgebakend gebied of een thema, of een combinatie van de twee. In 2016 startten we met twee pilootprojecten: Een onroerenderfgoedrichtplan voor de mergelgroeven in Riemst (goedgekeurd eind april 2019) Een onroerenderfgoedrichtplan voor de hoogstamboomgaarden in Haspengouw. Bij de opmaak van een onroerenderfgoedrichtplan staan samenwerking en participatie centraal. Met een onroerenderfgoedrichtplan werken partners aan een langetermijnvisie voor het erfgoed. Die visie wordt via een samen opgesteld actieprogramma uitgevoerd. Onze ambities voor de hoogstamboomgaarden in Haspengouw en Voeren Het plan voor de hoogstamboomgaarden bestaat uit acht ambities voor het behoud, het beheer en het voeren van een gezamenlijk beleid voor de hoogstamboomgaarden in Haspengouw en Voeren: 1. We houden het bestaande areaal hoogstamboomgaarden in Haspengouw op semi-dynamische wijze in stand; 2. We zoeken actief naar nieuwe locaties waar hoogstamboomgaarden een plek kunnen krijgen; 3. We zetten hoogstamboomgaarden in als streekeigen oplossing voor maatschappelijke uitdagingen en wensen in Haspengouw; 4. We zoeken oplossingen voor het voorkomen en bestrijden van moeilijk beheersbare ziektes en plagen; 5. We ondersteunen een gepast beheer op maat van het doel en de waarde van de hoogstamboomgaarden; 6. Bij het beheer van hoogstamboomgaarden besteden we aandacht aan zowel positieve als negatieve effecten op de professionele (laagstam)teelt; 7. We voeren samen een stimulerend basisbeleid voor hoogstamboomgaarden met gedeelde verantwoordelijkheid; 8. We voeren een aanvullend flexibel projectmatig beleid rond hoogstamboomgaarden. Hoogstamboomgaarden: multifunctionele landschapselementen met een breed palet aan waarden. Hoogstamboomgaarden maken al sinds de middeleeuwen deel uit van het Vlaamse landschap. In Haspengouw en Voeren leidde de opkomst van de commerciële fruitteelt aan het einde van de 19de eeuw tot een uniek en gevarieerd cultuurlandschap met (hoogstam)boomgaardengordels rondom de dorpskernen. Dat typische Haspengouwse landschap is het uithangbord voor toerisme in de streek. Door omschakeling naar de economisch rendabelere laagstamteelt, verloren hoogstamboomgaarden hun economisch nut en verdwenen grotendeels. De weinige resterende hoogstamboomgaarden worden vandaag opnieuw gewaardeerd omwille van hun brede waaier aan maatschappelijke functies die ze kunnen vervullen: als genendatabank van oude fruitrassen, als ecologische stapsteen: hoogstamboomgaarden kunnen voor andere organismen een belangrijke functie vervullen als leef-, als voedsel- of als verspreidingsgebied, als decor voor toerisme en recreatie, als aangename leefomgeving. Zowel de lokale bevolking als verschillende beleidsdomeinen en -niveaus hechten waarde aan hoogstamboomgaarden en vinden het belangrijk dat deze behouden blijven. Een beperkt aantal hoogstamboomgaarden zijn beschermd door wetgeving van Onroerend Erfgoed en Natuur, maar omwille van hun identiteitsbepalend karakter, vragen ze om algemene landschapszorg. Het onroerenderfgoedrichtplan is een participatief project Bijna 2000 mensen namen deel aan de verschillende participatiemomenten.De partners zetelden samen in een stuurgroep en bepaalden de doelstelling van het onroerenderfgoedrichtplan: Eigenaars en beheerders werden geïnterviewd, de bevolking werd via een enquête bevraagd. Geïnteresseerden uit verschillende sectoren en belangengroepen namen deel aan een trefdag voor hoogstamboomgaarden en deden daar voorstellen voor een hoogstamboomgaardenbeleid. Via een online-participatieplatform op www.hoogstamdroomgaard.be, kon ook het ruime publiek ideeën inbrengen. Via deze website werd iedereen op de hoogte gehouden van de vorderingen en resultaten van het project. Voor welke uitdagingen zorgen de hoogstamboomgaarden? Ondanks de waarde die iedereen hecht aan hoogstamboomgaarden en de inspanningen die geleverd worden om ze te behouden, blijven de hoogstamboomgaarden onder druk staan door landbouwintensivering, verstedelijking en verwaarlozing. Hoogstamboomgaarden onderhouden is en blijft arbeidsintensief. Plukken kan niet met machinale hulp en is gevaarlijk. De opbrengst weegt vaak niet op tegen de kosten, en de afzetmogelijkheden voor hoogstamfruit zijn beperkt. Bomen worden vaak niet meer geplukt en het fruit rot dan weg op de grond. Dat kan dan weer zorgen voor ziekteverspreiding naar de commerciële laagstamplantages, en de hoogstamboomgaarden krijgen zo een slechte reputatie. Daarom zet het onroerenderfgoedrichtplan vooral in op de ondersteuning van een goed beheer van de hoogstamboomgaarden. Hoe gaat het nu verder? In het richtplan bepaalden de partners samen welke richting ze uit willen gaan. De ambities zijn hoog en actie is nodig om deze te realiseren. Ook na de goedkeuring van het onroerenderfgoedrichtplan loopt het participatieproces verder. In samenspraak met de betrokkenen werken we aan concrete acties die we vastleggen in een actieprogramma.

Waar willen we naartoe met het hoogstamboomgaardenbeleid

20-09-2018

Op 10 juni 2017 ondertekenden de Vlaamse overheid, de Provincie Limburg en 15 Haspengouwse gemeenten een intentieverklaring om het traditionele hoogstamboomgaardenlandschap van Haspengouw te bewaren. “We willen hoogstambomen koesteren als waardevolle streekeigen landschapselementen en samenwerken aan een duurzame verankering van hoogstamboomgaarden in het Haspengouwse landschap” : zo luidt de ambitieuze doelstelling. Na een jaar van onderzoek, waarin we de huidige toestand in kaart brachten, kansen en knelpunten detecteerden en wensen en noden van verschillende belanghebbenden verzamelden, wordt het tijd om deze doelstelling verder uit te werken in een visie met duidelijke ambities voor de toekomst van het Haspengouwse hoogstamboomgaardenlandschap. Deze ambities formuleren we samen met de belanghebbenden tijdens een visieworkshop op 5 oktober 2018. De resultaten van deze workshop vormen de basis voor de visie die eind dit jaar aan de Vlaamse Regering wordt voorgelegd.

Meer nieuws & activiteiten

Ontdek het actieprogramma voor hoogstamboomgaarden in Haspengouw en Voeren

Alle partners werkten samen aan een actieprogramma dat maar liefst liefst 46 acties bevat om het typische Haspengouwse landschap te bewaren en te versterken.

ontdek alle acties

Van visie tot uitvoering

In 2016 startten we met een project om het verdwijnen van de hoogstamboomgaarden in Haspengouw en Voeren tegen te gaan. Participatie is een belangrijk onderdeel van dit project. Sinds de start in 2016 zijn meer dan 2000 mensen betrokken bij de opmaak van de visie: ofwel door deel te nemen aan onderzoek waarbij we de waarden en knelpunten van hoogstamboomgaarden in kaart brachten ofwel door actief mee na te denken over de richting die we uit willen gaan of door acties voor te stellen die nodig zijn om de ambitieuze visie waar te maken. Via deze tijdlijn kan je het proces volgen.

Intentieverklaring

16 juni 2016

Onderzoek en visievorming

2017-2019

Goedkeuring visie

24 mei 2019

Samen denken over acties

2019-2021

Goedkeuring actieprogramma

30 september 2022

Uitvoering actieprogramma

2022-2025